นโยบายคุณภาพ

“ มุ่งมั่นประกันคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

นโยบายมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ หมายถึง ภารกิจดังต่อไปนี้

 • จัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าให้เป็นตามมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
 • มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิต เพื่อประกันคุณภาพสินค้า
 • ปรับปรุงสถานประกอบการให้สะอาดเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 • จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อควบคุมและรักษาระบบคุณภาพ
 • จัดให้มีระบบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน และที่ประชุม เพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพงานของบริษัทฯ
 • ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายมุ่งมั่นเพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้า หมายถึง ภารกิจดังต่อไปนี้

 • จัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 • รักษามาตรฐานของคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • แก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาระบบงานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและทันต่อเหตุการณ์

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯต้องนำนโยบายดังกล่าวข้างต้นยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารคุณภาพของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล